Bij het ontwaken van onze mensheid, waarbij er veel herontdekt wordt en nieuwe wetenschappelijke inzichten het licht zien, etc., hoort ook het in een nieuw licht aanschouwen van oude mythen. Een van die mythen is de mythe van “Atlantis”. en daaraan gekoppeld de mythe van Lemuria, en het continent “Mu “. Atlantis, de zogenaamde verzonken stad, of het verzonken continent, welk ooit in het midden van de Atlantische oceaan geweest zou zijn.


Plato 427 - 347 v Chr


Deze mythe is zeer hardnekkig en vast verankerd in ons bewustzijn. Mijn eerste vraag die bij mij opkomt is : “ waar komt die mythe vandaan?”. Daarvoor moeten we een stuk terug in de tijd gaan en op bezoek gaan bij Plato ( ca 427- 347 v.Chr ). Plato heeft een aantal verhandelingen geschreven o.a. de Timaeus 1e werk en de Critias 2e werk, waarbij er in een dialoogvorm, informatie wordt doorgegeven. In ieder geval lijkt het mij zeer waarschijnlijk dat Plato informatie wilde delen in zijn dialogen, en dat de dialoogvorm voor de mensen van die tijd een mogelijkheid was om op een begrijpelijke manier informatie over te dragen. Het kan ook zijn dat Plato toegang had tot informatie, of contact had met mensen die toegang tot oude kennis hadden, en hem mondeling die kennis hebben medegedeeld, waarna Plato die in zijn dialogen verwerkte.

Afb. 1- Plato 427-347 v Chr

Bij de overdracht die Plato gebruikte is het zeer goed aan te nemen dat er informatie verloren gaat, en dat er ruis [een sluier] ontstaat tussen een zender en ontvanger van informatie. ( hier ruis [een sluier] die ontstaat bij het doorgeven van kennis van een bron naar Plato, en later ruis die ontstaat van het verhaal van Plato naar ons moderne mensen).

Afb.2 Atlantis naar beschrijvingen van Plato

Hoe zag het Atlantis van Plato er uit, Plato beschreef een stad of land welk rond van vorm was, omringd door zee, met een grote zee-ingang. Zie afb.2 Deze zeeingang voerde naar een binnenste cirkel van water, waarbinnen nog een aantal cirkels van water waren, de land-delen, waren door zee van elkaar gescheiden, maar d.m.v. bruggen en boten was er verbinding en handel.( mijn omschrijving is niet exact die van Plato, maar geeft het idee weer ) Dit idee duikt later op in beschrijvingen en schilderijen van Carthago, waarbij er een ronde stad is gebouwd door de Fenicieërs. Atlantis onderzoeker Lewis - Spence (1874 -1955 ) vermoedde dat een deel van Carthago was gebouwd naar aanleiding van beschrijvingen van Plato.

(Carthago afb. 3 )

Afb 3

De kennis waar Plato uit heeft geput, werd later verzameld in de bibliotheek van Alexandrië vanaf ongeveer 300 v.Chr. Na de vernietiging van de bibliotheek in Alexandrië 391 na Chr, waarbij de kennis die daar opgeslagen lag, als ketterij bestempeld was en vernietigd moest worden, brak er een lange tijd aan waarbij elke vorm van oude informatie, niet meer in de openbaarheid kon komen. Informatie die nog niet verbrand was, werd als geheim beschouwd, en als zodanig beschermd, wellicht ook binnen geheime genootschappen bewaard.

1669 Anthanasius Kirchener en Plato.

Afb. 4 Kaart Anthanasius Kirchener 1669.

In de 17e eeuw 1669, zien we een kaart van Anthanasius Kirchener welke hij gemaakt zou hebben volgens de beschrijvingen van Plato. Mijns inziens heeft Anthanasius, geput uit oudere werken die her en der verborgen waren opgeslagen, en waar Anthanasius als geleerde toegang toe had. Als we de kaart die hij heeft getekend goed onderzoeken met de kennis ( of de ogen ) van nu, dan zien we niet Atlantis liggen maar Antarctica, met een grotere ijsmassa. Anthanasius heeft een noordpijl aangegeven die naar beneden wijst, en heeft het gebied van namen voorzien, hier dus “Insula Atlantis”. Aan de rechterzijde zien we een landmassa “America” genoemd, en aan de linkerzijde zien we 2 landmassa's “Africa”en”Hispania” genoemd. Kortom Anthanasius was in de veronderstelling dat de linkerzijde van de kaart het gebied van de middellandse zee voorstelde. [ een sluier].

Als we de kaart nu verder bestuderen en er een globe van onze aarde bijpakken, dan zien we als we deze globe vanaf de zuidpool bekijken dat Australië met zijn 2 punten naar elkaar toe lijken te komen. (veroorzaakt door de kromming van de aarde). Als je een kustlijn trekt dan lijkt het alsof er 2 landmassa's verschijnen met een soort ronde vorm er tussenin, en een soort nauwe inham naar het centrum toe. De rest van Australië is door de kromming van de aarde niet zichtbaar. ( ook zien we dat de ijsmassa van Antarctica minder is dan op de kaart van Kirchener.) Tevens zien we 2 eilandjes rechts en een deel van Zuid Amerika / Argentinië /Chili. Het is door het niet goed begrijpen van wat Anthanasius nu zag op zijn origineel, dat hij in de veronderstelling was dat hij “Insula Atlantis” had gelokaliseerd tussen Europa en Amerika in. Hier is er dus ruis [ een sluier ] opgetreden in de interpretatie van wellicht een oud origineel waar Anthanasius zijn kaart naar heeft getekend.

Afb. 5 foto I.S Keers Globe Antarctica.

Uit de naamgevingen op de kaart kunnen we opmaken dat Anthanasius niet wist wat hij nu in de oude documenten voor zich zag, maar zijn kaart heeft mede bijgedragen tot de mythevorming van het in de zee verzonken continent. Even terzijde Antarctica werd in onze tijd in 1773 ontdekt. Voor die ontdekking werd er ook vaak gesproken over een groot onbekend zuidland o.a. door Ptolemaeus ( 150 na Chr). Maar ook de jaren voor 1773 was het onbekende zuidland in beeld.

Hoe komt Plato nu aan de beschrijving van de ronde landvormen?

Ik ben van mening dat zowel Plato, Ptolemaeus, als Kirchener, kennis hebben gehad vanuit een oude informatiebron, welke ooit in de bibliotheek van Alexandrië bij elkaar was gebundeld. De bij elkaar gebundelde informatie heeft naar mijn mening waarschijnlijk ook kaarten van de aarde en wetenschappelijke kennis van voor de zondvloed bevat. Kennis die na de vernietiging van de bibliotheek van Alexandrië als ketterij was bestempeld. Het is ook zeer waarschijnlijk dat mondelinge informatie-overdracht van mensen uit de kennissenkring van Plato hem van informatie hebben voorzien. Als er mondelinge overdracht heeft plaatsgevonden van bijvoorbeeld de kaart die Anthanasius naar eenzelfde antiek bewaard exemplaar, veel later heeft opgetekend, dan is er een logisch verband te leggen met de beschrijving die Plato maakt. Via mondelinge overdracht kunnen er zaken bij komen die er niet zijn, beschrijvingen worden in de loop der tijd vervormd, of anders weergegeven. Zo kan de halve cirkelvorm die op de kaart staat een hele cirkel worden, en kunnen er details van diverse aard aan toegevoegd worden, waardoor de indruk van een stad ontstaat met diverse ronde lagen en een nauwe zee-ingang. Dit proces noem ik devolutie, daar in de loop der tijd zaken anders voorgesteld worden dan ze in werkelijkheid zijn.Lemurie 1850Afb. 6 lemur Catta Linn of maki.Rond 1850 houden onderzoekers zich bezig met het zoeken naar het stamgebied van lemuren of maki's. Kleine zoogdieren uit de familie der halfapen die voornamelijk voorkomen op Madagascar, maar ook in Afrika, India, en in Maleisië. De biologen uit die tijd vroegen zich af hoe die dieren zo verspreid konden zijn. Het antwoord was: ze komen uit Lemurie, een verloren werelddeel dat ooit de Indische Oceaan overbrugt zou hebben, en de diverse delen met elkaar verbond, totdat het ook zou zijn verzonken in de golven.( Een mooi verhaal maar uit de lucht gegrepen ).

Begin 1900 droegen occultisten diverse beschrijvingen aan van Lemurie die zij van “gene zijde” ontvangen zouden hebben. Later kwam ene Helena Petrowna Blavatski met informatie van “gene zijde” die omschrijvingen bevatte van zowel Lemurie als Atlantis. Mede ook hierdoor is in onze tijd “Lemurie” of “Mu” dezelfde kant opgegaan als Atlantis. ( helaas voor de aanhangers van deze theorieen, al deze “verzonken” continenten en werelddelen bestaan gewoonweg niet, en hebben nooit bestaan, niet anders dan enkel in onze verbeelding )

Atlantis in 1900 Misconcepties van een tijd.

Rond 1912 is de mythe nog springlevend, als Paul Schlieman, kleinzoon van Heinrich ( Troje ) zijn onderzoekingen naar Atlantis voortzet.

In deze tekening afb. 7, zien we het beeld van een continent welk gelijkenissen heeft of een afgeleide is van de kaart van Anthanasius Kirchener. We zien een berg, en een langwerpige landmassa, die zich tussen Amerika en Europa bevind. De berg die Anthanasius op zijn kaart aangeeft is ook vertegenwoordigt. De kennis van de landlijnen van Amerika en Europa is begin 1900 al in een gevorderd stadium zodat het mythische continent nu tussen bijde continenten geplaatst is. Tevens zien we een aantal cirkels op de kaart aangegeven waar Schlieman de stad van Plato situeerde. Het Atlantis is nu door diverse sluiers (ruis) zowel een stad als een continent geworden.

Afb. 7 Kaart 1912 van Paul Schlieman( kleinzoon van Heinrich )Atlantis 1998 - 2013Terug naar index

Rond het jaar 2012 is de mythe nog springlevend en vind zij gretig aftrek bij diverse alternatieve stromingen en zien we de mythe vervolgens vermengd worden met diverse profetieen van de antieke Maya's en Egyptenaren. Een kort citaat uit een van de vele boeken: “ Als de sterren en planeten tijdens de ondergang van Atlantis een bepaalde stand innamen, duidt dat op een overeenkomst met die gebeurtenis” einde citaat*,...Dezelfde sterren en planeten van toen zullen op 22 dec. 2012 op identieke posities staan en een wereldcatastrophe zou plaatsvinden, aldus de schrijver van het betreffende boek.

Atlantis wordt vandaag de dag gelijk gesteld met de wereld-ondergang, daar Atlantis toch ook onder is gegaan. Ook wordt Atlantis vaak aangehaald in combinatie met Lemurie en MU, en zijn de alternatieven en new-age aanhangers er van overtuigd dat het eens heeft bestaan en dat het in de golven is verdwenen. Gekoppeld aan de mythe van Atlantis is de gedachtengang van een aardkorstverschuiving, ( Charles Hapgood ) welk zou starten met een ompoling van de magnetische polen van de Aarde gevolgd door een verschuiving van de aardkorst.

De nalatenschap van Paul Schlieman heeft ervoor gezorgd dat diverse onderzoekers zoals oa Graham Hancock ervan overtuigd zijn dat er onder het ijs van Antarctica een stad moet liggen. Vanuit mijn visie zie ik glashelder dat dit niet het geval is, daar de stad die daar zou moeten liggen door ruis [in dit geval ruis toegevoegd door Paul Schlieman] in onze gedachtengang is doorgesijpelt. ( sorry Graham!, but your wrong about the city beneath the ice on Antarctica ).

Als de gedachtengang van Atlantis welk onder de zee zou zijn verdwenen al niet klopt, wat voor waarde kunnen we dan geven aan alle gekoppelde gedachtenspinsels in connectie met de Atlantis-mythe ?

Deze tekst en uitleg kan als controversieel gezien worden binnen de hedendaagse alternatieve cultuur, en mijn uitleg kan ook gezien worden als een theorie, waarmee ik probeer aan te geven hoe een mythe ontstaat en hoe het in ons bewustzijn verankerd is.

Ik hoop met mijn verhaal een eye opener, te kunnen plaatsen in het huidige denken over “Atlantis”, of een ander meer realistisch verhaal over de “Mythe van Atlantis” te hebben kunnen plaatsen in onze tijd, en ik hoop dat eenieder die spreekt over hetzij” ATLANTIS of MU of LEMURIE, zich bewust mag worden van het feit dat informatie uit de oudheid, te maken heeft met deformatie c.q. vervorming van informatie, welke met storing of ruis c.q. sluiers uit de oudheid tot ons komen .

Met andere woorden: de informatie uit de oudheid mag tegen een zeer kritisch licht gehouden worden. Dat wil zeggen dat wij anno 2013 ons terdege mogen afvragen hoe wij de informatie uit de oudheid interpreteren. Met andere woorden: worden wij eindelijk eens wakker?

En kunnen wij als mensheid eens ontwaken uit onze meer dan 2000 jaar durende droom ?

I.S.Keers    Bronvermelding: Tekst: free-floating.com 2013 I.S.Keers.

Plaatjes uit: Grote Mysteries, onverklaarbaar verdwenen landen en culturen, new enlarged edition 1978.Lecturama Rotterdam

*1 “ De Orion Profetie 1998 Strengholt P Geryl D Ratinckx


Muziekproject onderzoek Atlantis: 2004-2006

CD Atlantiz deel 1

en deel 2

The Earth Mars Connection

onderzoek 2007 - 2010

Live uitgevoerd maart 2011

All rights reserved free-floating.com. Unauthorised copying etc.. prohibited.